De astăzi merg la școală. Adoptarea de bune practici europene - strategie în prevenirea și diminuarea abandonului școlar.

Proiect Erasmus Plus Școala Gimnazială Petru Rareș Hârlău

De astăzi merg la școală. Adoptarea de bune practici europene - strategie în prevenirea și diminuarea abandonului școlar.

 

Proiect finanțat prin Programul Erasmus+

Acțiunea cheie KA1 – Proiecte de mobilitate Domeniul  -Educație școlară

Titlul proiectului: De astăzi merg la școală. Adoptarea de bune practici europene-strategie în prevenirea și diminuarea fenomenului părăsirii timpurii a școlii

Numărul de identificare al contractului: 2018-1-RO01-KA101-047885

Beneficiar: Școala Gimnazială Petru Rares Hîrlău

 

 

Procedura de selecție a participanților la mobilitate în cadrul proiectului  De astăzi merg la școală. Adoptarea de bune practici europene-strategie în prevenirea și diminuarea fenomenului părăsirii timpurii a școlii/2018-1-RO01-KA101-047885

 

1. Scopul procedurii

Selectarea obiectivă, transparentă și nediscriminatorie a persoanelor aparținând grupului țintă în cadrul proiectului De astăzi merg la școală. Adoptarea de bune practici europene-strategie în prevenirea și diminuarea fenomenului părăsirii timpurii a școlii/2018-1-RO01-KA101-047885

 

2. Componența comisiei de selecție

Comisia de evaluare formata din 3 persoane (presedintele comisiei, 1membru in Consiliul de Administratie, 1 profesor titular cu normă întreagă, profesori care nu se vor inscrie pentru participarea la mobilitati) va fi numită prin decizie de către reprezentantul legal.

Atributii:

-elaborarea criterilor de selectie,

-evaluarea dosarelor de candidatura,

-stabilirea punctajului final/rezultatelor finale;

-comunicarea rezultatelor finale.

De asemenea, va elabora procedura de evaluare (depunere de dosare+interviu), un calendar precum si documente necesare pentru participarea la concursul de selectie.

 

3. Descrierea procedurii

Concursul de selecție se organizează în conformitate cu prevederile:

 - Contractului de finanțare 2018-1-RO01-KA101-047885, încheiat între Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Școala Gimnazială Petru Rareș, Hîrlău în calitate de beneficiar al proiectului;

 - Anexa I, cu privire la descrierea proiectului, aplicația depusă pentru finanțare;

- Anexa III - Reguli financiare și contractuale, încheiat între Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației si Formării Profesionale și Școala Gimnazială Petru Rareș, Hîrlău, în calitate de beneficiar al proiectului.

Prin respectarea procedurii de selecție, vor fi selectate:

-12 cadre didactice din diverse arii curriculare( Om și Societate, Matematică și Științe, Limba și Comunicare, Arte și Educații) care vor participa activ la stagii de formare în Franța, Spania și Cehia începând cu luna ianuarie 2019.

În acest scop vor fi selectate : 4 cadre didactice pt fluxul din Franța, 4 cadre didactice pentru fluxul din Spania și 4 cadre didactice pentru fluxul din Cehia, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut.

-3 cadre didactice vor avea statut de rezervă .

-nu se admit participarea la acelasi stagiu de formare a 2 sau mai mulți  profesori care predau aceeasi disciplină

-împărțirea cadrelor didactice pe cele trei fluxuri de mobilitate va fi realizată de către comisia de selecție în urma interviului,  în funcție de nevoile de formare ale acestora corelate cu tematica si obiectivele celor 3 cursuri de perfecționare.

 

 

3.1. Criterii de selecție

-este cadru didactic la Scoala Gimnazială Petru Rares, Hîrlău

-detine informatii despre programul Erasmus +,

-cunoaste limba engleza-minim nivel A2,

-are cunostinte de operare pe calculator (Microsoft Word, internet),

- detine abilitati de comunicare si de lucru in echipa,

-manifesta interes pentru implementarea si integrarea unor metode noi, inovative in procesul didactic,

-se implica activ in viata scolii si manifesta disponibilitate de a lucra suplimentar in vederea participarii la activitatile locale din cadrul proiectului (diseminare, evaluare, activitatii cu elevii, realizare produse finale).

 

3.2. Conținutul dosarului de candidatură

 

·        cerere tip de inscriere,

·        copie xerox dupa C.I,

·        CV in format Europass,

·        Pașaportul lingvistic https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/european-skills-passport/language-passport

·        Scrisoare de intenție(format Europass) în care se va menționa : motivația de a participa la un proiect european, detalii despre modalitățile de utilizare a rezultatelor obținute în cadrul proiectului , 

·        certificate care să ateste implicarea în proiecte internaționale, școlare, județene, locale și regionale,

·        declarație în care manifestă disp.de a lucra suplimentar în vederea participării la activitățile locale din cadrul proiectului,

·        fișa de evaluare cu punctajul autoevaluarii.

3.3. Etapele selecției:

 

- Publicarea/anunțul selecției;

- Înscrierea candidaților;

- Verificarea eligibilității candidaților și evaluarea documentelor depuse;

- Desfășurarea concursului de selecție(evaluarea dosarelor + interviu)

- Afișarea rezultatelor;

 - Depunerea și analiza eventualelor contestații;

- Afișarea listei finale a candidaților selectați și respinși cu mențiunile ADMIS, REZERVĂ, RESPINS.

 

3.4. Calendarul concursului de selecție

 

20.08.2018

Anunț selecție

21.08.- 05.09.2018.

Depunerea dosarelor

06.09.2018

 

Evaluarea dosarelor

07.09.2018, ora 9,00

Interviu

07.09.2018, ora 16,00

 

Afișarea rezultatelor

08.09.2018

 

Primirea contestațiilor

09.09.2018

Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale

 

3.5. Probele concursului de selecție:

 

Ø  Evaluarea dosarelor

Ø  Interviu

 

 

 

 

 

 

3.6 Criterii de selecție specifice și indicatori de evaluare

 

Nr. crt.

CRITERIUL

INDICATORI DE EVALUARE

PUNCTAJ

I.

Implicarea în viața școlii (participarea la proiecte internationale, scolare, judetene, locale si regionale)

Evaluarea C.V.-ului și a documentelor anexate la dosarul de candidatură:

1.CV

2. certificate care sa ateste implicarea in proiecte internationale, scolare, judetene, locale si regionale

 

 

7p.

 

0,5 de certificat/adeverință

max. 3p.

                                         TOTAL

10p.

 

II.

Informații despre programul Erasmus+

1.Interviu

10 p.

 

 

 

III.

 

 

Motivația pentru dezvoltarea competențelor profesionale și personale

1.Scrisoare de intenție

1.1. motivatia de a participa la un proiect european

1.2. detalii despre modalitatile de utilizare a rezultatelor obtinute in cadrul proiectului

1.3.valoarea adăugată a implicării în cadrul unui proiect european

 

10p.

 

10p.

 

 

10p.

                                  TOTAL

30p.

IV.

Abilități și competențe

 

IV.1 cunoasterea limbii engleze, nivel A2

 

IV.2.abilitati de comunicare si lucru in echipa

IV.3. cunostinte de operare PC

 

 

 

 

Pașaportul lingvistic

 

 

 

CV –Europass

 

 

CV –Europass

 

 

 

 

10p.

 

 

 

 

10p.

 

 

5 p.

 

 

 

TOTAL

25p.

 

V.

Interes pentru implementarea metodelor noi in procesul didactic

 

Interviu

 

15p.

VI.

Disponibilitatea de a lucra suplimentar in vederea participarii la activitatile locale din cadrul proiectului

Declarație

10p.

 

 

 

 

 

                                         TOTAL

100 p

 

 

4. Contestații

 Eventualele contestații privind rezultatele procesului de selecție vor fi depuse/transmise la data de 07.09.2018, între orele 8.00- 10.00 la secretariatul școlii. Contestația va fi analizată de o comisie numită de responsabilul proiectului care va fi formată din alte persoane decât cele care au participat la evaluarea inițială. Decizia comisiei de soluționare a contestației este definitivă.

 

5.  Cerințe pentru participanți ( în timpul și după finalizarea proiectului):

a. respectarea programului de pregătire lingvistică, pedagogică și culturală, care se va desfășura anterior perioadei de mobilitate;

b. respectarea programului de lucru, în cadrul mobilității, precum și a solicitărilor echipei de gestiune a proiectului;

c. elaborarea raportului individual în termen de 30 de zile de la revenirea din mobilitate;

d. implicarea activă în activitățile de diseminare și valorizare prevăzute în proiect în conformitate cu planului de diseminare și valorizare din cadrul proiectului.

 

 

                                                                     Elaborat de Comisia de evaluare

                                                                     Componență

                                                                     Președinte-prof. Alexe Oana Felicia

                                                                     Membru –prof. Ungureanu Roxana

                                                                     Membru –prof. Miller Laura

 

 

 

 

 

Aprobat în cadrul Ședinței Consiliului de Administrație din 20.08.2018