De astăzi merg la școală. Adoptarea de bune practici europene - strategie în prevenirea și diminuarea abandonului școlar.

Proiect Erasmus Plus Școala Gimnazială Petru Rareș Hârlău

De astăzi merg la școală. Adoptarea de bune practici europene - strategie în prevenirea și diminuarea abandonului școlar.


Rezultate obținute în cadrul proiectului

  Rezultate cantitative

• 12 cadre didactice din școală au beneficiat de cursuri de perfecționare în domeniul prevenirii abandonului școlar, cursuri desfășurate la Paris ( 21-27 ianuarie 2019), Alcala de Henares, Madrid (6-12 aprilie 2019) și Praga(17-23 aprilie 2019).

• Editarea materialelor de promovare și diseminare ale proiectului:

   - 2 roll-upuri,

   - 100 pliante și afișe,

   - 100 mape de prezentare,

   - 100 pixuri personalizate,

   -  85 insigne,

   -  20 tricouri personalizate pentru promovarea proiectului,

   -  200 de buletine informative,

   - 100 de broșuri Metode interactive în procesul didactic - strategie în prevenirea și combaterea abandonului școlar( Exemple de bune practici ),

  -  70 de broșuri ale Simpozionului "Metode și strategii educaționale de prevenire și diminuare a abandonului școlar"(cu ISBN),

  -  "Ghid de mobilitate" și 50 de broșuri de final de proiect "Bune practici în prevenirea abandonului școlar (ghid metodologic pentru profesori și părinți)"(cu ISBN și descriere CIP de către Biblioteca Națională, București),

  -  100 DVD-uri cu lecții demonstrative și cu fotografii surprinse în cadrul sesiunilor de lucru din mobilități.

  -  Logo proiect

• S-au desfășurat activități de promovare în presa scrisă și online

    -  Conferință de lansare a proiectului

    -  Comunicate de presă(4 communicate de presă cu mai multe apariții în presa județeană și un reportaj TV Bit)

• Diseminări pe:

    -  www.etwinning.net, în cadrul grupului Early School Leaving

    -  www.didactic.ro ( publicarea unui material referitor la metodele inovative de reducere a abandonului școlar)

   -  www.iteach.ro (diseminare flux 2)

   -  încărcarea a 3 videoclipuri despre activitățile de derulate la mobilități pe youtube

  -   pe pagina de facebook a proiectului Proiect Erasmus Petrurareșharlău (http://www.proiecterasmus.harlau.5) și pe site-ul proiectului http://www.petruraresharlau.com.(peste 80 postări)

  -  2 diseminări pe grupul de facebook -Erasmus+Project Dissemination

• Activități de promovare, diseminare și valorificare a rezultatelor obținute:

  -  Derularea a unui nr de 9 lectorate cu părinții claselor a I-a A, B, a V-a A, a VI-a D, a VII-a A,B,D, a VIII-a B,D, de promovare a proiectului Erasmus+

  -  3 diseminări în cadrul consiliilor profesorale

  -  6 activități de diseminare în cadrul comisiilor metodice: Matematică și Științe, Om și Societate , Limba și Comunicare, Comisia Metodică a învățătorilor, Comisia Diriginților, comisia Educații

  -  2 activități de diseminare în cadrul Cercului metodic al învățătorilor din zona Hârlău

  -  1 workshop desfășurat la Școala Gimnazială Pîrcovaci

Rezultate de impact

        La nivel de instituție proiectul a produs o schimbare a viziunii în societate, atragerea de parteneri locali în vederea susținerii proiectelor școlii, încheierea de parteneriate în vederea dezvoltării sistematice a sistemului educațional. Din punct de vedere profesional s-a realizat o dezvoltare a competențelor în domeniul prevenirii timpurii a școlii prin diverse activități în care au fost implicați elevii aflați în risc de abandon școlar, părinți, profesori, reprezentanți ai comunității locale. Prin participarea la acest proiect cadrele didactice implicate au obținut experiență în soluționarea problemei abandonului școlar. În ceea ce privește grupul țintă (elevi și părinți) impactul este tot unul pozitiv. Prin implementarea acestui proiect elevii și părinții acestora au avut posibilitatea să se implice în diverse activități cu scopul conștientizării importanței școlii în viața unui copil. Elevii au devenit mai atrași de școală, mai responsabili, deschiși spre comunicare. Proiectul are impact și asupra părinților care sunt direct interesați în reducerea absenteismului în rândul copiilor lor. Prin activitățile derulate la clasă în cadrul proiectului, părinții si-au schimbat mentalitatea față de frecventarea școlii de către copiii lor, au conștientizat că sunt responsabili pentru educația și fornmarea acestora ca indivizi. Sintetizând cele relatate mai sus concluzionăm următoarele:

• Consecințele implementării unui astfel de proiect în școală pot fi urmărite pe termen scurt și constă: în mobilitățile profesorilor în cadrul stagiilor de formare, dezvoltarea, la profesori, de competențe specifice înțelegerii fenomenului de prevenire a părăsirii timpurii a școlii și modalități de prevenire a acestuia, implicarea profesorilor, elevilor și părinților în activități cu scopul diminuării abandonului școlar.

• Pe termen lung efectele proiectului vizează:

    - Diminuarea cu cel puțin 10% a numărului de absențe nemotivate

    - Creșterea motivației elevului pentru frecventarea școlii și pentru activitățile de învățare

    - Schimbarea viziunii societății și a școlii față de problemele elevilor - îmbunătățirea relațiilor familie-școală, elev-profesori, elevi-elevi contribuind astfel la dezvoltarea unui învățământ de calitate.

There is no video clip yet